Balans

Activa (afgerond x 1.000 in euro’s) 2015 2014
Immateriële vaste activa 118 196
Materiële vaste activa 39.069 36.746
Financiële vaste activa 1.274 3.106
Voorraden en onderhanden projecten 327 2.989
Vorderingen 13.820 17.849
Liquide middelen 18.485 9.555
Totaal activa 73.093 70.441

 

 

Passiva (afgerond x 1.000 in euro’s) 2015 2014
Groepsvermogen 30.583 29.175
Voorzieningen 4.057 5.574
Langlopende schulden 8.603 10.483
Onderhanden projecten 5.262 0
Kortlopende schulden 24.588 25.209
Totaal passiva 73.093 70.441

 


 

verder » « terug