Colofon

Het GMB Directieverslag is een uitgave van GMB en verschijnt jaarlijks.

 

Redactieadres:
GMB
t.a.v. Rianne van Amersfoort
Postbus 2
4043 ZG Opheusden
T 088 88 54 000
E riannevanamersfoort@gmb.eu

 

Tekst
Textworks concept & copy, Nijverdal

 

Creatie en productie
Frappant, Aalten

 

Fotografie
Lode Greven, Velp
Wilmar Photography, Den Haag
Marcel Köppen Fotografie, Gorinchem
GMB
Shutterstock.com

 

Copyright © 2016, GMB Beheer B.V., Opheusden
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMB Beheer B.V.