De ontwikkelingen in 2015

Een stap terug naar 353 medewerkers

Eind 2015 stonden er bij GMB 353 medewerkers op de loonlijst. Dat zijn er 37 minder dan in het jaar daarvoor.  

 

Nasleep van de reorganisaties GMB Civiel

De cijfers vertonen nog sporen van de reorganisaties bij GMB Civiel uit 2014. Van de meeste bouwplaatsmedewerkers die we in 2014 ontslag moesten aanzeggen, hebben we pas in 2015 daadwerkelijk afscheid genomen. Met spijt dat we mensen moesten laten gaan die zich hebben ingezet voor GMB, maar ook in een goede verstandhouding waarin we op hun begrip mochten rekenen. Iedereen begrijpt dat we door het veranderende karakter van onze werkzaamheden structureel minder vaklieden nodig hebben. Ook zijn er meer UTA-medewerkers vertrokken dan we hebben aangenomen. We hanteerden nog een behoudend aannamebeleid. Bij de andere clusters is het personeelsbestand stabiel gebleven.

 

Verdeling over segmenten

Sinds april 2015 werkt GMB Civiel met de drie product-/markt combinaties Waterkwaliteit & installaties, Waterveiligheid & constructies en Haven & industrie. Om een sterke project- en klantbetrokkenheid te stimuleren kreeg elk segment haar eigen UTA-medewerkers.

 

Gericht opleiden

We voerden een passend beleid met betrekking tot opleiden en kennis vergroten. Eigen medewerkers zijn gericht getraind en bijgeschoold. Voor de UTA-medewerkers van GMB Civiel loopt een intensief programma, gericht op de werkprocessen. Daarnaast werden 309 veiligheids- of vakgerichte cursussen gevolgd. In het besef dat jong talent met kennis de toekomst is, hebben we ook een groot aantal stagiaires, afstudeerders en trainees een plaats geboden.

 

medewerkers

 

Iets meer ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was met 4,2 procent iets hoger dan in 2014. Dit is veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal langdurig zieken en ook de griepepidemie begin van het jaar heeft ons parten gespeeld. Ook dit jaar hebben we uitgebreide Periodieke ArbeidsGezondheidskundige Onderzoeken aangeboden aan de medewerkers. Het opkomstpercentage was maar liefst 98 procent. GMB vindt het belangrijk deze onderzoeken te faciliteren want de gezondheid van onze medewerkers staat al jaren hoog in het vaandel. Komend jaar streven we weer naar een ziekteverzuim onder de 3,8 procent.


 

Nieuwe CAO van kracht

Per 1 juli 2015 is de nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid getekend. Deze is deels per direct ingegaan en deels per 1 januari 2016.

 

 

De winst van digitalisering

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw digitale stappen gezet. Dit jaar lag de focus op het digitaliseren van de ureninvoer van de UTA-medewerkers. Door een goede voorbereiding is deze efficiencyslag zonder problemen gemaakt. Ook worden sinds afgelopen najaar de reisuren van de bouwplaatsmedewerkers op basis van Track & Trace digitaal verwerkt en uitbetaald. In 2016 volgt de laatste stap; het online invoeren van de werkuren door de vaklieden.

 

Leaseauto’s en CO2

Als organisatie met de focus op duurzaamheid kunnen we er niet omheen: auto’s die zo min mogelijk CO2 uitstoten. Bij de keuze van leaseauto’s zijn we afgestapt van het A- en B-label en limiteren we nu de CO2-uitstoot. Leaserijders dragen nu ook zelf een klein bedrag bij. Omdat ook kleine besparingen ons helpen om GMB gezond te houden. 

 

medewerkers

 

De verwachtingen

Stabiel personeelsbestand, flexibele schil

Voor 2016 verwachten we dat ons personeelbestand grotendeels stabiel blijft. Misschien komt er een lichte aanvulling op UTA-niveau. Er loopt een aantal grote tenders. Mochten we bij gunning extra medewerkers nodig hebben, dan zal dit hoofdzakelijk worden ingevuld in de flexibele schil. We zetten in op een enerzijds slagvaardige, anderzijds beheersbare organisatie.

 

 

verder » « terug