Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (afgerond x 1.000 in euro’s) 2015 2015 2014 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.745 3.412
Afschrijvingen en waardeveranderingen 3.857 4.085
Resultaat in combinatiewerken 2.220 38
Mutatievoorzieningen -1.516 354
Mutaties in deelnemingen en aandeel derden -1.858 16
Mutatie werkkapitaal 15.037 -909
Ontvangen en betaalde interest -529 -617
Belastingen -1.388 -737
  19.568 5.642
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in immateriële vaste activa -32 0
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0
Investeringen in materiële vaste activa -6.534 -2.029
Desinvesteringen in materiële vaste activa 489 144
Toename financiële vaste activa -8 -2.887
Afname financiële vaste activa 0 3.544
  -6.085 -1.228
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Inkoop eigen aandelen -1.250 0
Betaald dividend -1.423 0
Toename langlopende schulden 470 650
Afname langlopende schulden -2.350 -2.164
  -4.553 -1.514
Mutatie liquide middelen   8.930   2.900

 

 

« terug