Voorwoord van de Raad van Commissarissen

Bewust verbeteren: de titel van dit directieverslag dekt de lading van 2015 treffend. De strategische herijking die is ingezet in 2014 werd vervolgd in de vorm van concrete stappen. Bewust van de eigen competenties. Bewust van de noodzaak van gezonde financiële resultaten.

 

Na de slechte resultaten van Civiel in 2013 waait er weer overtuiging en enthousiasme door GMB. Er is vertrouwen in het beleid waarin risicovermindering en -beheersing, financiële sturing en versterking van binnenuit sleutelbegrippen zijn. De nieuwe financieel directeur Jan van Middelkoop laat zich prettig overtuigend gelden. Het goede resultaat over 2015 is mede toe te schrijven aan de consequente financiële sturing. Met de positieve ontwikkelingen van Civiel, dragen alle werkmaatschappijen weer bij aan de winstgevendheid van de onderneming.

 

Vorig jaar kwamen we zeven keer bij elkaar in formele vergaderingen: vaker dan in de afgelopen jaren. De verklaring hiervoor is logisch. In dit verslagjaar startte GMB met de doorvoering van de strategie die in 2014 is geformuleerd. Daarmee werd 2015 het jaar van de afronding van de turnaround. De praktijk van zo’n operatie vraagt regelmatig om zorgvuldige afwegingen. Hierbij wilden we de directie zo goed mogelijk ondersteunen. Voor Koos van Oord was dit het laatste jaar als commissaris van GMB omdat zijn benoemingsperiode is afgelopen. Wel blijft hij betrokken als voorzitter van het Stichtingsbestuur.

 

We pleiten voor risicospreiding binnen de groep en krachtige portfolio’s voor de kerndisciplines. GMB is erin geslaagd om in alle sectoren stappen vooruit te maken. De GMB groep is stabieler geworden en heeft zich beter gepositioneerd voor de toekomst. De verdieping en verbreding van de activiteiten vormen voortgaande uitdagingen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

 

Jan Casteleijn (voorzitter)
Koos van Oord
Kees Wielaart 

verder » « terug