Winst- en verliesrekening

Baten en lasten (afgerond x 1.000 in euro’s)   2015 %   2014 %
Netto-omzet   120.119 100,0%   125.408 100,0%
Mutatie onderhanden projecten   -8.289 -6,90%   4.652 3,7%
Overige bedrijfsopbrengsten   90 0,07%   98 0,10%
Som der bedrijfsopbrengsten   111.920 93,17%   130.158 103,80%
Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, externe kosten 63.248   52,65% 78.427   62,50%
Personeelskosten 25.051   20,86% 27.007   21,50%
Afschrijvingen 3.787   3,15% 3.713   3,00%
Overige waardeveranderingen 450   0,00% 194   0,20%
Overige bedrijfskosten 15.639   13,02% 17.405   13,90%
Totaal bedrijfskosten   108.175 90,06%   126.746 101,10%
Bedrijfsresultaat   3.745 3,12%   3.412 2,70%
Resultaat combinatiewerken   2.220 1,85%   38 0,00%
Financiële baten en lasten   -529 -0,44%   -616 -0,50%
Resultaat vóór belastingen   5.436 4,53%   2.834 2,30%
Belastingen   -1.388 -1,16%   -737 -0,60%
Resultaat deelnemingen   32 0,03%   6 0,0%
Netto groepsresultaat   4.080 3,40%   2.103 1,70%


verder » « terug